بوم (به یاد آنان که دوستشان داریم و از آنان آموخته ایم)

بوم (به یاد آنان که دوستشان داریم و از آنان آموخته ایم) گوش کنید بوم

حمیدرضا دیبازر