به سپیدی صلح

به سپیدی صلح گوش کنید بوم

حمیدرضا دیبازر