شکوه

شکوه گوش کنید پرنده های شهر من

حمیدرضا آفریده