خداحافظ عشق من

خداحافظ عشق من گوش کنید خوشبختی

حمید عسکری