خواب سیاه

خواب سیاه گوش کنید یک لحظه عاشق شو

حمید حامی