همچون سرو

همچون سرو گوش کنید یک لحظه عاشق شو

حمید حامی