دست خودم نیست

دست خودم نیست گوش کنید یک لحظه عاشق شو

حمید حامی