سوگند (با پیانو)

سوگند (با پیانو) گوش کنید آ خدا

حمید حامی