خاکستر شب (با گیتار)

خاکستر شب (با گیتار) گوش کنید آ خدا

حمید حامی