و تازه اول عشق است

و تازه اول عشق است گوش کنید و تازه اول عشق است

حامد زمانی