و تازه اول عشق است

و تازه اول عشق است

حامد زمانی

و تازه اول عشق است گوش کنید
حامد زمانی