من عاشقت بودم

من عاشقت بودم گوش کنید جاذبه

حامد محضرنیا