یا مصطفی مدد، در مقام گریلی

یا مصطفی مدد، در مقام گریلی گوش کنید موسیقی نواحی ایران موسیقی شمال خراسان

حاج قربان سلیمانی

علیرضا سلیمانی