مقام شاختایی، زارِنجی (در مدح حضرت رسول اکرم (ص))

مقام شاختایی، زارِنجی (در مدح حضرت رسول اکرم (ص)) گوش کنید موسیقی نواحی ایران موسیقی شمال خراسان

حاج قربان سلیمانی

علیرضا سلیمانی