ای خوش آن

ای خوش آن گوش کنید سپهرخوانی

گروه سپهر