سپهرخوانی

سپهرخوانی

گروه سپهر

لیست آهنگ ها

راز مجنون گوش کنید
گروه سپهر
دلبر عیّار گوش کنید
گروه سپهر
یار شو گوش کنید
گروه سپهر
پریچهر گوش کنید
گروه سپهر
دل من گوش کنید
گروه سپهر
کوی عشق گوش کنید
گروه سپهر
شمع محفل گوش کنید
گروه سپهر
دانم که دانی گوش کنید
گروه سپهر
اگر مستم گوش کنید
گروه سپهر
زده بر جان گوش کنید
گروه سپهر
غمت سرآید گوش کنید
گروه سپهر
دلبر یگانه گوش کنید
گروه سپهر
ای خوش آن گوش کنید
گروه سپهر
مِیِ ناب گوش کنید
گروه سپهر
بزم رقیب گوش کنید
گروه سپهر
میخانه گوش کنید
گروه سپهر
وایِ من گوش کنید
گروه سپهر
خانۀ سودا گوش کنید
گروه سپهر