یه شهر دور

یه شهر دور گوش کنید یه شهر دور

گروه دنگ شو