تکنوازی تنبور

تکنوازی تنبور گوش کنید موسیقی افغانستان ۲

گروهی از هنرمندان