پرنده مردنی ست

پرنده مردنی ست گوش کنید پرنده مردنی ست

شبیر عبیری

فرشاد بیات