می ناب

می ناب

غلامحسین بنان

روح الله خالقی

لیست آهنگ ها

می ناب (عشاق - بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
نوای نی (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
عشق سوزان (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
آه سحر (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
نغمه ی نوروزی (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
مستی عاشقان (چهارگاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
آهنگ آذربایجان (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی