تفسیر قرآن کریم سوره الصافات از آیه ۱ تا آیه ۱۸۲

تفسیر قرآن کریم سوره الصافات از آیه ۱ تا آیه ۱۸۲

حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی

لیست آهنگ ها

آیه ۱ تا آیه ۵ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۶ تا آیه ۱۰ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۱ تا آیه ۲۴ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۲۵ تا آیه ۳۳ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۳۴ تا آیه ۳۸ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۳۹ تا آیه ۴۹ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۵۰ تا آیه ۶۱ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۶۲ تا آیه ۶۸ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۶۹ تا آیه ۷۶ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۷۶ تا آیه ۸۲ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۸۳ تا آیه ۸۷ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۸۸ تا آیه ۹۸ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۹۹ تا آیه ۱۰۲ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۰۳ تا آیه ۱۰۶ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۰۷ تا آیه ۱۱۳ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۱۳ تا آیه ۱۱۹ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۲۰ تا آیه ۱۲۸ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۲۹ تا آیه ۱۳۸ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۳۹ تا آیه ۱۴۴ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۴۵ تا آیه ۱۴۸ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۴۹ تا آیه ۱۶۰ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۶۱ تا آیه ۱۷۰ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۷۱ تا آیه ۱۷۳ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۷۴ تا آیه ۱۸۲ - سوره الصافات گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی