من کجا، تو کجا

من کجا، تو کجا گوش کنید آبی

گرشا رضایی