موسیقی نواحی ایران 15 - موسیقی نوبان و زار

موسیقی نواحی ایران 15 - موسیقی نوبان و زار

فوزیه مجد

لیست آهنگ ها

موسیقی سازی از نوبان-آوازهای نوبان:یا بابا الله - واروارا گوش کنید
فوزیه مجد
جولِیا-یا نبی یا نبی الله یا نبی گوش کنید
فوزیه مجد
لا اله الا الله - واداوِیا گوش کنید
فوزیه مجد
ی تنگه واراما گوش کنید
فوزیه مجد
الله کریم - یا نبی یا نبی الله یا نبی گوش کنید
فوزیه مجد
آوازهای زار: ورارا، یوممه گوش کنید
فوزیه مجد
آوازهای نوبان: لا اله الا الله گوش کنید
فوزیه مجد
یِ جوریا، والِیا، واروارا گوش کنید
فوزیه مجد
یِ یِ وادنیا، ی سادنیا، آواز نوبان گوش کنید
فوزیه مجد
آوازهای زار: دَیکاتو، آمِنایِه، آواز زار، شیخ شنگر گوش کنید
فوزیه مجد