تو نیستی که ببینی

تو نیستی که ببینی گوش کنید پیام مهر

فریدون مشیری

علی اصغر طاهری