سرود گل

سرود گل گوش کنید پیام مهر

فریدون مشیری

علی اصغر طاهری