خوش بحال غنچه های نیمه باز

خوش بحال غنچه های نیمه باز گوش کنید پیام مهر

فریدون مشیری

علی اصغر طاهری