آخرین جرعه این جام

آخرین جرعه این جام گوش کنید پیام مهر

فریدون مشیری

علی اصغر طاهری