تو نیستی

تو نیستی

فریدون آسرایی

تو نیستی گوش کنید
فریدون آسرایی