میرم از این شهر

میرم از این شهر گوش کنید میرم از این شهر

فاتح نورایی