به شونه های کی تکیه کنم

به شونه های کی تکیه کنم گوش کنید به شونه های کی تکیه کنم

فاتح نورایی