به کی بگم

به کی بگم گوش کنید به کی بگم

فاتح نورایی