یه قرم من یه قدم تو

یه قرم من یه قدم تو گوش کنید یه قدم من... یه قدم تو

فرزین نیازخانی