معنی انتظار

معنی انتظار گوش کنید یه قدم من... یه قدم تو

فرزین نیازخانی