قسم

قسم گوش کنید یه قدم من... یه قدم تو

فرزین نیازخانی