چراتی

چراتی

فرشاد رحمانی

لیست آهنگ ها

سواد کوه گوش کنید
فرشاد رحمانی
چرات و چراتی گوش کنید
فرشاد رحمانی
پیر مردی گوش کنید
فرشاد رحمانی
که بورده امه یاد - ته که بوردی گوش کنید
فرشاد رحمانی
اره تقصیر امه شه گوش کنید
فرشاد رحمانی
اتا اتا گتون گوش کنید
فرشاد رحمانی
بمرده روز گوش کنید
فرشاد رحمانی
کهودل گوش کنید
فرشاد رحمانی