زبان از دست رفته

زبان از دست رفته گوش کنید من و دوست غولم

فرشاد فزونی