پسر بچه و پیر مرد

پسر بچه و پیر مرد گوش کنید من و دوست غولم

فرشاد فزونی