جایی که پیاده رو تموم میشه

جایی که پیاده رو تموم میشه گوش کنید من و دوست غولم

فرشاد فزونی