دعوا در آسمان

دعوا در آسمان گوش کنید من و دوست غولم

فرشاد فزونی