سلطان طریقت

سلطان طریقت گوش کنید مست و خراب

فرمان فتحعلیان