صاحب دم

صاحب دم گوش کنید مست و خراب

فرمان فتحعلیان