مست و خراب

مست و خراب گوش کنید مست و خراب

فرمان فتحعلیان