مست و خراب (بیکلام)

مست و خراب (بیکلام) گوش کنید مست و خراب

فرمان فتحعلیان