قصۀ نجف

قصۀ نجف گوش کنید مست و خراب

فرمان فتحعلیان