بادۀ مغان

بادۀ مغان گوش کنید مست و خراب

فرمان فتحعلیان