پاییز در برگها گم بود

پاییز در برگها گم بود گوش کنید پاییز طلایی 1

فریبرز لاچینی