عاشق نگاتم

عاشق نگاتم گوش کنید عاشق نگاتم

فریبرز اله یاری