خسته

خسته گوش کنید سبز و سفیدو خط خطی

فرهاد مهراد