آیینه

آیینه گوش کنید سبز و سفیدو خط خطی

فرهاد مهراد