اسیر شب

اسیر شب گوش کنید سبز و سفیدو خط خطی

فرهاد مهراد